• Đăng nhập:

+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  Ngày tham gia
  Dec 2007
  Bài viết
  610
  Thanks
  10
  Thanked 69 Times in 27 Posts

  Đề thi tốt nghiệp PTTH 2008 - Môn Sinh

  KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008
  Môn thi : Sinh học (Mã đề 284)
  Câu 1: Theo quan niệm hiện đại, các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sự sống trên Quả Đất lần lượt là:
  A. tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa hóa học - tiến hóa sinh học.
  B. tiến hóa hóa học - tiến hóa tiền sinh học - tiến hóa sinh học.
  C. tiến hóa hóa học - tiến hóa sinh học - tiến hóa tiền sinh học.
  D. tiến hóa sinh học - tiến hóa hóa học - tiến hóa tiền sinh học.
  Câu 2: Một gen sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng thêm một liên kết hyđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng
  A. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.
  B. mất một cặp A - T.
  C. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.
  D. thêm một cặp A - T.
  Câu 3: Khi nói về thể đa bội, phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A. Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể là 2n+2.
  B. Thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt.
  C. Trong thể đa bội, bộ nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng là một bội số của bộ đơn bội, lớn hơn 2n.
  D. Những giống cây ăn quả không hạt thường là thể đa bội lẻ.
  Câu 4: Về mặt di truyền, lai cải tiến giống
  A. ban đầu làm tăng tỉ lệ thể đồng hợp, sau đó tăng dần tỉ lệ thể dị hợp.
  B. làm tăng cả thể dị hợp và thể đồng hợp.
  C. ban đầu làm tăng tỉ lệ thể dị hợp, sau đó tăng dần tỉ lệ thể đồng hợp.
  D. làm giảm cả thể dị hợp và thể đồng hợp.
  Câu 5: Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng bình thường là 2n. Trong tế bào sinh dưỡng của thể một nhiễm, bộ nhiễm sắc thể là:
  A. 2n – 2.
  B. 2n + 1.
  C. 2n – 1.
  D. 2n + 2.
  Câu 6: Ở ruồi giấm, phân tử prôtêin biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với phân tử prôtêin biểu hiện tính trạng mắt đỏ kém một axit amin và có hai axit amin mới. Những biến đổi xảy ra trong gen qui định mắt đỏ là:
  A. mất 3 cặp nuclêôtit nằm gọn trong một bộ ba mã hóa.
  B. mất 3 cặp nuclêôtit nằm trong hai bộ ba mã hóa kế tiếp nhau.
  C. mất 2 cặp nuclêôtit nằm trong hai bộ ba mã hóa kế tiếp nhau.
  D. mất 3 cặp nuclêôtit nằm trong ba bộ ba mã hóa kế tiếp nhau.
  Câu 7: Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo
  A. từ giai đoạn người cổ trở đi.
  B. từ giai đoạn người tối cổ trở đi.
  C. từ giai đoạn vượn người hóa thạch trở đi.
  D. trong giai đoạn vượn người hóa thạch.
  Câu 8: Ở người, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó đông, gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng máu đông bình thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là
  A. XaXa và XAY.
  B. XAXA và XaY.
  C. XAXa và XAY.
  D. XaXa và XaY.
  Câu 9: Một trong các cơ chế gây đột biến của tia tử ngoại là:
  A. kích thích và gây iôn hóa các nguyên tử.
  B. không kích thích nhưng gây ion hóa các nguyên tử.
  C. kích thích nhưng không gây iôn hóa các nguyên tử.
  D. kìm hãm sự hình thành thoi vô sắc, làm cho nhiễm sắc thể không phân li.
  Câu 10: Trong lai tế bào sinh dưỡng, một trong các phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai, người ta thả vào môi trường nuôi dưỡng.
  A. các virut Xenđê đã bị làm giảm hoạt tính.
  B. các enzim phù hợp.
  C. dung dịch cônsixin.
  D. các hoocmôn phù hợp.
  Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về các cơ chế cách li?
  A. Cách li địa lí và cách li sinh thái kéo dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và cách li di truyền, đánh dấu sự xuất hiện của loài mới.
  B. Có các dạng cách li: cách li địa lí, cách li sinh thái, cách li sinh sản và cách li di truyền.
  C. Sự cách li ngăn ngừa giao phối tự do nhờ đó củng cố, tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể gốc.
  D. Các cơ chế cách li là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
  Câu 12: Lai xa là phép lai giữa
  A. các dạng bố mẹ thuộc hai loài khác nhau hoặc thuộc các chi, các họ khác nhau.
  B. một giống cao sản với một giống địa phương có năng suất thấp thuộc cùng một loài.
  C. hai hoặc nhiều thứ có nguồn gen khác nhau.
  D. các dạng bố mẹ thuộc hai giống thuần chủng khác nhau.
  Câu 13: Trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí là nhân tố
  A. trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.
  B. chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
  C. không có vai trò gì đối với quá trình chọn lọc kiểu gen.
  D. tạo ra các biến dị tổ hợp.
  Câu 14: Căn cứ vào những biến cố lớn về địa chất, khí hậu và các hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử sự sống thành các đại theo thứ tự:
  A. đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
  B. đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
  C. đại Nguyên sinh, đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
  D. đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh và đại Tân sinh.
  Câu 15: Quan niệm nào sau đây có trong học thuyết của Lamac?
  A. chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.
  B. Biến dị xuất hiện trong quá trình sinh sản ở từng cá thể riêng lẻ theo những hướng không xác định là nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hóa.
  C. Những biến đổi trên cơ thể do tác dụng của ngoại cảnh hoặc do tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ.
  D. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
  Câu 16: Trường hợp nào sau đây là thích nghi kiểu hình?
  A. Con bọ que có thân và các chi giống cái que.
  B. Một loài sâu ăn lá có màu xanh lục ngay từ khi mới sinh ra.
  C. Con tắc kè hoa nhanh chóng thay đổi màu sắc theo nền môi trường.
  D. Con bọ lá có cánh giống lá cây.
  Câu 17: Phép lai nào sau đây là phép lai kinh tế?
  A. Bò Hônsten Hà Lan giao phối với nhau.
  B. Bò vàng Thanh Hóa giao phối với bò Hônsten Hà Lan.
  C. Bò vàng Thanh Hóa giao phối với nhau.
  D. Lợn Ỉ Móng Cái giao phối với nhau.
  Câu 18: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Dự đoán số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của thể tứ bội (4n) ở loài này là
  A. 24
  B. 28
  C. 18
  D. 56
  Câu 19: Tiến hóa lớn là quá trình hình thành
  A. loài mới
  B. các nhóm phân loại trên loài.
  C. nòi mới.
  D. các cá thể thích nghi nhất.
  Câu 20: Theo quan niệm hiện đại, nguồn nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là
  A. thường biến
  B. đột biến và biến dị tổ hợp.
  C. thường biến và biến dị xác định.
  D. biến dị xác định.
  Câu 21: Theo quan niệm hiện đại về sự phát sinh sự sống trên Quả Đất, trong giai đoạn tiến hóa hóa học có sự
  A. Tổng hợp những chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.
  B. Hình thành các cơ thể sông đầu tiên từ các chất hữu cơ nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.
  C. Tổng hợp những chất hữu cơ từ chất vô cơ theo phương thức sinh học.
  D. Hình thành mầm sống đầu tiên từ chất vô cơ nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.
  Câu 22: Theo quan niệm hiện đại, loại biến dị nào sau đây được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa?
  A. Biến dị xác định
  B. Đột biến gen
  C. Biến dị tổ hợp
  D. Thường biến
  Câu 23: Theo quan niệm hiện đại, trong quá trình phát sinh loài người, các nhân tố sinh hoc đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn
  A. Người cổ
  B. Người vượn
  C. Vượn người hóa thạch
  D. Người hiện đại
  Câu 24: Trong giảm phân hình thành giao tử, nếu phát sinh đột biến gen thì tên gọi dạng đột biến đó là
  A. Đột biến tiền phôi
  B. Đột biến xôma
  C. Đột biến xôma và đột biến tiền phôi
  D. Đột biến giao tử
  Câu 25: Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Aa. Sau 5 thế hệ tự thụ phấn, tính theo lí thuyết thì tỉ lệ thể đồng hợp (AA và aa) trong quần thể là
  A. 1 - (1/2)5
  B. (1/2)5
  C. (1/4)5
  D. 1/5
  Câu 26: Ở cà chua, gen A qui định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả màu vàng. Cây tứ bội (4n) thuần chủng quả màu đỏ giao phấn với cây tứ bội quả màu vàng, F1 thu đươc toàn cây quả đỏ. (Biết rằng quá trình giảm phân ở các cây bố, mẹ và F1 xảy ra bình thường). Cho các cây F1 giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là
  A. 35 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng
  B. 3 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng
  C. 1 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng
  D. 11 cây quả màu đỏ : 1 cây quả màu vàng
  Câu 27: Dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen (đột biến không liên quan đến bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc)?
  A. Mất một cặp nuclêôtit
  B. Mất một số cặp nuclêôtit
  C. Đảo vị trí các cặp nuclêôtit
  D. Thêm một cặp nuclêôtit
  Câu 28: Đặc điểm nổi bật ở đại Cổ sinh là
  A. Sự phát triển của cây hạt kín, chim và thú
  B. Sự phát triển của cây hạt kín và sâu bọ
  C. Sự phát triển của cây hạt trần và bò sát
  D. Sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn của nhiều loài thực vật và động vật
  Câu 29: Trong kỹ thuật cấy gen, người ta thường sử dụng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận vì E.coli
  A. Có rất nhiều trong tự nhiên
  B. Chưa có nhân chính thức
  C. Có cấu trúc đơn giản
  D. Dễ nuôi cấy, sinh sản rất nhanh
  Câu 30: Theo Kimura, nguyên lí cơ bản của sự tiến hóa ở cấp độ phân tử là
  A. Sự đào thải các đột biến có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
  B. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên
  C. Quá trình tích lũy các đột biến có lợi dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
  D. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
  Câu 31: Trong chọn giống vật nuôi, để củng cố một đặc tính mong muốn nào đó, người ta dùng phương pháp
  A. Giao phối cận huyết
  B. Lai khác thứ
  C. Lai khác loài
  D. Lai khác dòng
  Câu 32: Dạng thích nghi nào sau đây là thích nghi kiểu gen?
  A. Con bọ que có thân và các chi giống cái que
  B. Cây rau mác mọc trên cạn có lá hình mũi mác, mọc dưới nươc có thêm loại lá hình bản dài
  C. Người lên núi cao có số lượng hồng cầu tăng lên
  D. Một số loài thú ở xứ lạnh mùa đông có bộ lông dày, màu trắng; mùa hè có bộ lông thưa hơn, màu xám
  Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về trẻ đồng sinh?
  A. Trẻ đồng sinh cùng trứng luôn luôn cùng giới tính
  B. Trẻ đồng sinh cùng trứng giống nhau về kiểu gen
  C. Trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác giới tính hoặc cùng giới tính
  D. Trẻ đồng sinh khác trứng được sinh ra từ một hợp tử
  Câu 34: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thường biến?
  A. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể
  B. Thường biến là loại biến dị di truyền qua sinh sản hữu tính
  C. Thường biến là loại biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định
  D. Thường biến là loại biến dị không di truyền qua sinh sản hữu tính
  Câu 35: Khi lai hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở
  A. Thế hệ F3
  B. Thế hệ F1
  C. Tất cả các thế hệ
  D. Thế hệ F2
  Câu 36: Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành đặc điểm thích nghi ở sinh vật chịu sự chi phối của
  A. Quá trình đột biến, quá trình giao phối và các cơ chế cách li
  B. Quá trình đột biến, quá trình giao phối và sự phân li tính trạng
  C. Biến dị, di truyền
  D. Quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên
  Câu 37: Đacuyn chưa thành công trong việc giải thích
  A. Sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật
  B. Nguồn gốc của các giống vật nuôi và cây trồng
  C. Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
  D. Nguồn gốc thống nhất của các loài sinh vật
  Câu 38: Ở người, bệnh ung thư máu được phát hiện là do đột biến
  A. Mất đoạn nhiễm sắc thể 23
  B. Lặp đoạn nhiễm sắc thể 23
  C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể 20
  D. Mất đoạn nhiễm sắc thể 21
  Câu 39: Dạng đột biến nào sau đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
  A. Đảo vị trí một cặp nuclêôtit
  B. Thêm một cặp nuclêôtit
  C. Mất một cặp nuclêôtit
  D. Chuyển một đoạn nhiễm sắc thể
  Câu 40: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là:
  A. A = 0,2 ; a = 0,8
  B. A = 0,3 ; a = 0,7
  C. A = 0,4 ; a = 0,6
  D. A = 0,8 ; a = 0,2
  ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ
  1. B; 2. A; 3. A; 4. C; 5. C; 6.D; 7.B; 8.C; 9.C; 10.A;
  11.D; 12.A; 13.B; 14.A; 15.C; 16.C; 17.B; 18.B; 19.B; 20.B;
  21. A; 22. B; 23. C; 24. D; 25.A; 26.A; 27.C; 28.D; 29.D; 30.D;
  31.A; 32.A; 33.D; 34.B; 35.B; 36.D; 37.C; 38.D; 39.D; 40.C
  VŨ THỊ MAI HƯƠNG
  (Tổ trưởng tổ Sinh, Trường THPT Phú Nhuận TP.HCM)
  Lần sửa cuối bởi TranLuc, ngày 29-05-2008 lúc 09:12 AM.
  Tuyển sinh 2013: Xét tuyển cao đẳng (không thi) http://hcmtec.edu.vn/vi/tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh/1254-tuyn-sinh-2013-xet-tuyn-cao-ng-khong-thi-cao-ng-khong-thi-tuyn-sinh-cao-ng-xet-tuyn-cao-ng-ngh.html

 2. Sponsored Links
 3. #2
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  365
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  sai 2 câu rùi
  học tốt nha mọi người

 4. #3
  letruongtho Guest
  mừng quá chắc 10 rồi !!!!!!.............

 5. #4
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  212
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  mấy u giỏi ghê mình có 7 à..........
  mừng quá ! thế là không bị dưới trung bình.......

 6. #5
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  194
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  mình học rất kĩ rùi nhưng vẫn để sai 1 câu (câu này mình đã đọc sách đến mấy lần mà vẫn để sai ) tiếc

 7. #6
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  48
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  em chắc dc 10 nhưng lý tiêu mất 3 câu, thầy em chắc gõ đầu em. hu hu

 8. #7
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  194
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  có 3 câu mà than
  mình sai tới 10 câu này mà vẫn vui

 9. #8
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  194
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  bạn học cho chính bạn mà
  sai thì rút kinh nghiệm thế thì thầy còn cơ hội đâu mà gõ cơ chứ
  hiiiiiiiiii

 10. #9
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  365
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  mấy hôm nay mắc chứng bệnh lười cấp tính
  đi thi mà chả màng tới cái jì hết ko thèm lật cuốn tập cuốn sách sinh hay lí jì ra coi hết nếu ko thì chắc cũng hem sai sinh đâu hic hic
  học mỗi môn sử thế mà đi thi chữ trả cho ông cho bà hết ráo
  mấy môn thi đại học mà cũng để sai nữa---> ngu hết thuốc chữa
  học tốt nha mọi người

 11. #10
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  194
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  hình như dạo này làm biếng wá nên linh cũng như vậy "mắc chứng bệnh xa rời sách vở " thấy là chán
  ôi !! ko biết thi ĐH sao đây !!
  thôi ,CỐ LÊN để có cơ hội chỉ bảo nhau thi ĐH mữa chứ


 
+ Trả lời Chủ đề

Các Chủ đề tương tự

 1. Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2009: Thí sinh tự do ôn thi ra sao?
  Bởi Microsoft trong diễn đàn Thông Tin Tư Vấn Tuyển Sinh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-01-2009, 09:39 AM
 2. Tuyển sinh ĐH - CĐ 2008: Thí sinh thi ngành kinh tế đông nhất
  Bởi TranLuc trong diễn đàn Thông Tin Tư Vấn Tuyển Sinh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-05-2008, 01:29 PM
 3. Tuyển sinh 2008: hệ trung cấp chuyên nghiệp chỉ xét tuyển.
  Bởi minh_niit trong diễn đàn Thông Tin Tư Vấn Tuyển Sinh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-03-2008, 03:53 PM
 4. Cấu trúc đề trắc nghiệm Vật lý tốt nghiệp, tuyển sinh 2008
  Bởi ABC.abc trong diễn đàn Kinh Nghiệm & Chia Sẻ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-03-2008, 12:07 AM
 5. Đề thi tốt nghiệp PTTH năm 2008
  Bởi abc trong diễn đàn Vui cười
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-03-2008, 10:49 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình